Čištění, defektoskopie a zkoušky těsnosti nádrží, jímek a potrubí

Čištění nádrží na ropné látky provádíme zejména na základě ČSN 753415 a další související legislativy. Na prováděné práce máme zpracovány technologické postupy. Čištění nádrží je riziková činnost a proto je kladen důraz především na dodržování zásad bezpečné práce, požární ochrany a ekologie.

Technologii čištění nádrží lze stručně popsat takto: otevření nádrže, vyvětrání, fyzické vyčištění nádrže, předání nádrže provozovateli a uzavření nádrže. Na provedené čištění je vystaven zápis o vyčištění nádrže popř. jiného zařízení.

Dále provádíme i čištění potrubí, sudů, plastových nádrží FuelMaster a dalších nádob na PHM pomocí vysokotlakého mycího zařízení, popř. i s použitím rotační trysky.

Zajišťujeme likvidaci odpadů (včetně nebezpečných) a to dle zákona o odpadech. K nakládání s nebezpečnými odpady máme vydána patřičná oprávnění pro území celé ČR.

Revize nádrží, jímek, lapolů, potrubních rozvodů aj. se obvykle provádí dle Zákona 254/2001 sb. v pl. zn., Vyhlášky 175/2011 Sb., Vyhlášky 450/2005 Sb., ČSN 753415 nebo ČSN 750905.

U skladovacích nádrží na ropné látky se jedná o prověrky technického stavu nádrží (defektoskopie) a zkoušky těsnosti. Vlastní revize se skládají z několika částí – zjednodušeně: vizuální prohlídka vnitřního pláště, měření tloušťky stěn ultrazvukovými tloušťkoměry popř. kontrola vady ultrazvukovými defektoskopy, kontrola příslušenství a stavební části (také s ohledem na ČSN 650201 a 650202), zkouška těsnosti obvykle metodou změny tlaku.

U ostatních částí technologie, na kterých se provádí zkoušky těsnosti, je postup zkoušky stanoven s ohledem na platnou legislativu a místní a technické podmínky.